Cơ cấu tổ chức phòng nhân sự gồm những bộ phận nào? | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

Nếu bộ phận kinh doanh đóng vai trò mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp thì bộ phận nhân sự chính là bộ phận tạo dựng nền tảng vững chắc và là xương sống của doanh nghiệp. Hai yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh là vốn và người lao động. Nhân viên là một nguồn lực phức tạp và khó quản lý vì bản chất của hành vi và suy nghĩ của một người là một nhóm không dễ hiểu. Để tuyển dụng và quản lý thành công đội ngũ nhân viên, cần tổ chức bộ phận nhân viên thành các phòng ban để thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật khác nhau.

Để quản lý nhân viên tốt hơn, Giám đốc bộ phận nhân sự chúng thường bao gồm các khu vực chung sau:

HỢP LÝ:
1. Bộ Việc làm
2. Phòng Bồi thường và Phúc lợi (C & B).
3. Bộ quản lý
4. Bộ Giáo dục và Phát triển (T&D)

Thuê quản lý nhân sự

Xem thêm: Headhunter được tuyển dụng như thế nào ?. 8 Lợi ích của việc Tìm việc Thông qua Headhunter


1. Bộ Việc làm

Bộ phận tuyển dụng có nhiệm vụ tuyển dụng và tuyển dụng nhân viên cho doanh nghiệp. Họ sẽ làm việc với các bộ phận khác trong công ty để hiểu nhu cầu nhân sự của từng bộ phận, từ đó lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch và quản lý việc tuyển dụng.

Các chức năng chính của bộ phận tuyển dụng bao gồm:

  • Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình đầu tư kịp thời để đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.

  • Công bố thông tin đầu tư trên các kênh đầu tư.

  • Tiến hành công việc: nghiên cứu, lưu giữ thông tin về ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, tham gia phỏng vấn, kiểm tra, đánh giá ‘khi ứng viên.

  • Xây dựng mạng lưới ứng viên cho công việc kinh doanh, tham gia và tổ chức các hoạt động, sự kiện để chiêu đãi nhân tài.