Mô tả công việc phòng tài chính chính – kế toán | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Một doanh nghiệp muốn hoạt động cần có nguồn tài chính ổn định. Tiền là huyết mạch của mọi doanh nghiệp và cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Giữ tiền nó là trung tâm của bất kỳ doanh nghiệp nào, chịu trách nhiệm quản lý tài chính lành mạnh và quản lý thích hợp các nguồn tài chính cần thiết cho hoạt động kinh doanh.

Bộ Tài chính Kế toán là gì?

Phòng tài chính – kế toán là bộ phận tổ chức doanh nghiệp. Vai trò của bộ phận này là tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc thực hiện các công việc ghi sổ kế toán và quản lý vốn nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động trơn tru và tốt nhất.

Báo cáo tài chính trọng yếu – phòng kế toán

Bộ phận tài chính – kế toán thường thực hiện những việc sau:

1. Phát triển phần mềm và hệ thống viết cho doanh nghiệp

Công việc của phòng tài chính – kế toán là hỗ trợ Ban Giám đốc thiết lập các công cụ kế toán và vận hành các công cụ tài chính theo quy định của pháp luật nhà nước. Tổ chức quá trình xử lý dữ liệu. Lập báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm. Việc lập báo cáo phải đảm bảo tuân thủ các vấn đề tài chính, chính xác, kịp thời, đầy đủ và tuân thủ pháp luật Nhà nước. Đồng thời bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định của Luật Kế toán.

READ  Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam | Vieclam116.vn

Ngoài ra, ông còn chịu trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý chứng từ, hồ sơ và báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc.

nhiều hơn

>>>> Xem thêm: Công trình và hoạt động của phòng kế hoạch

2. Theo dõi và quản lý quản lý tài chính

Phòng tài chính – kế toán có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc sử dụng hiệu quả và hợp lý nhất các nguồn tài chính và tài sản của công ty. Lập kế hoạch tài chính hàng năm trình Hội đồng quản trị phê duyệt, đây là công việc cần thiết vì nó giúp doanh nghiệp chủ động trong việc lập kế hoạch và có lý do để lập kế hoạch tài chính phù hợp với thực chất sản xuất kinh doanh.

Theo dõi và quản lý vốn và tài sản kinh doanh. Cần kiểm tra thường xuyên, đối chiếu công nợ, khuyến khích thu hồi nợ. Xây dựng và trình bày kế hoạch về cơ sở hạ tầng, tài sản và các chính sách trong doanh nghiệp. Có kế hoạch chiến lược tiết kiệm, chi tiêu dài hạn, kế hoạch đầu tư, tín dụng được pháp luật cho phép để tiết kiệm tiền cho hoạt động kinh doanh.

Lập phương án giảm trình Ban Giám đốc phê duyệt, báo giảm tài sản, theo dõi và báo cáo tình hình khấu hao tài sản. Tiến hành kiểm toán định kỳ nhằm phản ánh chính xác tình trạng hiện tại của tài sản, đồng thời sử dụng tốt nhất các tài sản và quỹ cơ sở.

READ  10 Cách Làm Việc Hiệu Quả Của Người Nhật Đáng Để Học Hỏi | Vieclam116.vn