Ngành luật thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành Luật | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem
TÊN TRƯỜNG HỌC KHỐI NGHIÊN CỨU – NGUYÊN TẮC PHÍA BẮC Đại học Luật Hà Nội

+ Luật – Quy luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D02: Viết, Toán, Nga

D03: Viết, Toán, Tiếng Pháp

D05: Viết, Toán, Tiếng Đức

D06: Viết, Toán, Nhật Bản

+ Liên quan nhiều đến Luật Thương mại Quốc tế

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

A00: Toán, Lý, Hóa

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D03: Viết, Toán, Tiếng Pháp

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Kiểm sát Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D00: Toán, Viết, Tiếng Anh

Trường tư pháp

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Đại học Nội vụ Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học tháng sáu

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Văn hóa Hà Nội

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Viện Đại học Mở Hà Nội

+ Nhiều trong Luật – Luật kinh tế – Luật quốc tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

READ  Học kinh tế xây dựng ra làm gì? Cơ hội việc làm của ngành ra sao? | Vieclam116.vn
Học viện Phụ nữ Việt Nam

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Học viện ngoại giao

+ Bộ luật quốc tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Đại học lao động xã hội

+ Thạc sĩ Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

+ Thạc sĩ Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Đại học Thủ đô Hà Nội

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D66: Viết, GDCD, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Luật – Quy luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học thương mại

+ Thạc sĩ Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học Hòa Bình

+ Thạc sĩ Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học Đông Đô

+ Thạc sĩ Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

TRANG TRONG SOTO Đại học Luật Tp.

+ Khoa Luật

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D03: Viết, Toán, Pháp

D06: Viết, Toán, Nhật Bản

+ Liên quan nhiều đến Luật Thương mại Quốc tế

A01: Toán, Lý, Anh

READ  PR sản phẩm là gì? TOP 5 cách PR sản phẩm hiệu quả | Vieclam116.vn

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D03: Viết, Toán, Pháp

D06: Viết, Toán, Nhật Bản

D66: Viết, GDCD, Tiếng Anh

D69: Viết, GDCD, Nhật Bản

D70: Viết, GDCD, Pháp

D84: Toán, GDCD, Tiếng Anh

D87: Toán, GDCD, Pháp

D88: Toán, GDCD, Nhật Bản

Trường Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TP.

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế TP.

+ Luật – Quy luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.

+ Nhiều trong Luật – Luật kinh tế – Luật quốc tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Đại học Ngoại ngữ Tin học

+ Thạc sĩ Luật kinh tế

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

A01: Toán, Lý, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

D66: Viết, GDCD, Tiếng Anh

Đại học tôn đức thắng

D14: Văn, Anh, Sử

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

Đại học Sài Gòn

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C03: Viết, Toán, Lịch sử

Đại học Mở Hồ Chí Minh

+ Luật – Quy luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

Hồ Chí Minh Đại học Fausia TP.

+ Tìm hiểu thêm về Luật Kinh tế – Luật Quốc tế

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Ngân hàng TP. Thành phố hồ chí minh

+ Thạc sĩ Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

READ  Dùng Visual Studio code lập trình C/C++ cho sinh viên mới bắt đầu | Vieclam116.vn

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

Đại học Văn Lang

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

Đại học Nguyễn Tất Thành

+ Thạc sĩ Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

trường đại học quốc tế Hồng Bàng

+ Khoa Luật

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

C14: Viết, Toán, GDCD

+ Thạc sĩ Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

A08: Toán, Sử, GDCD

Đại học lao động xã hội

+ Thạc sĩ Luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

Đại học Cần Th

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

D03: Viết, Toán, Pháp

ITULAFONO Đại học Luật – Đại học Huế

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

C20: Viết, Vẽ bản đồ, GDCD

D66: Viết, GDCD, Tiếng Anh

Đại học Kinh tế Đà Nẵng

+ Luật – Quy luật kinh tế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học hà tĩnh

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C14: Viết, Toán, GDCD

Đại học Vinh

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Đại học Phan Thiết

+ Thạc sĩ Luật kinh tế

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D14: Văn, Anh, Sử

D84: Toán, Tiếng Anh, Sư phạm Quốc gia

D66: Viết, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud