TÔI.

Hiểu biết về giáo dục phổ thông (45-46 trước Công nguyên) II.

Chương trình giáo dục chuyên nghiệp (95-96TC)

I.1.

Học thuyết Malisi-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh II.1.

Nền công nghiệp (45)

Đầu tiên

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin Đầu tiên

Bản đồ tự nhiên

2

Đường việt nam nổi dậy 2

Lập bản đồ nhân dân

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3

Bản đồ bản đồ

I.2.

Tìm hiểu Khoa học Xã hội – Nhân văn 4 GIS chung

Đầu tiên

Lịch sử thế giới 5

Bản đồ – Bản đồ chung

2

Văn hóa cơ bản việt nam 6

Khoa học tổng quát

3

Quy tắc chung 7

Thủy văn chung

4

Nghiên cứu chung số 8

Thời tiết và thời tiết chung

5

Thông tin chung 9

Bản đồ dân số và con người

6

Nghiên cứu khoa học mười Bản đồ của thị trấn

7

Tâm lý học chung 11

Bản đồ tự nhiên Việt Nam

số 8

Thống kê cho khoa học xã hội thứ mười hai

Bản đồ kinh tế Việt Nam

9

kinh tế xã hội 13 Bản đồ thế giới

mười

Khoa học Chính trị Công cộng 14 Khí hậu thay đổi

11

Tập làm văn 15

Lịch sử phát triển của Khoa học địa chất

thứ mười hai

Tài liệu tham khảo chung 16

Địa lý sinh học chung

13

Lịch sử việt nam 17 Phát triển giáo dục

I.3.

Tìm hiểu Khoa học Tự nhiên 18

Luyện nghe ở khoảng cách xa

Đầu tiên

Dữ liệu ước tính 19 Quản lý cơ bản

2

Toán cao 20

Các ví dụ thực hành phổ biến

READ  Cơ hội kinh doanh là gì? Nắm bắt ngay cách kinh doanh hiệu quả - | Vieclam116.vn

3

Viễn thám tổng hợp

4

Thông tin chung

I.4.

Ngoại ngữ

I.5.

Giáo dục thể chất

I.6.

Huấn luyện an toàn Kiến thức đặc biệt Chuyên về Lập bản đồ Môi trường (50) Chuyên ngành Địa lý – PTV (50)

Đầu tiên

Môi trường giáo dục cơ bản Đầu tiên Kinh tế vi mô

2

Tài nguyên đất và ô nhiễm đất 2 Kinh tế vĩ mô

3

Nước và ô nhiễm nước 3

Phương pháp nghiên cứu trong địa lý kinh tế xã hội

4

Tài nguyên khí hậu và ô nhiễm không khí 4

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

5

Tài nguyên thiên nhiên, môi trường rừng 5 kinh tế việt nam

6

Tài nguyên khoáng sản và năng lượng 6

Quy hoạch và quản lý thị trấn

7

Môi trường hoá học 7

Chính sách phát triển khu vực

số 8

Đào tạo về nghiên cứu môi trường số 8

Lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực

9

Bản đồ cơ bản 9

Kinh tế khu vực và nghiên cứu thị trường

mười

Quản lý môi trường mười Phát triển kinh tế

11

Nghiên cứu phương pháp luận trong môi trường khoa học 11

Kế hoạch kinh tế và kinh tế lớn

thứ mười hai

Luật và chính sách môi trường thứ mười hai

Tổ chức kinh tế địa phương

13

Môi trường kinh tế 13 Thị trường

14

Kỹ thuật về môi trường 14

15

Các mẫu đặc biệt của năng lượng mặt trời 15

Mua sắm địa phương

16

Đồ án tốt nghiệp 16

Xây dựng và quản lý dự án

READ  Pattern là gì? Những điều cần biết về Pattern | Vieclam116.vn

17

Hồ sơ ứng dụng 17

Gói thống kê cho Khoa học xã hội (SPSS)

18

Con người, môi trường và sự phát triển 18 Kinh tế quốc tế

19

Làm sạch các mảnh vụn và các mảnh vụn nguy hiểm 19

Nghiên cứu thị trường

20

Độc chất môi trường 20

Giao tiếp kinh doanh

21

Thuộc về môi trường 21

GIS được sử dụng trong nghiên cứu thị trường

22

Ứng dụng GIS & Viễn thám vào quản lý tài nguyên và môi trường 22

Ngoại thương – xuất nhập khẩu

23

Giáo dục môi trường 23

Buôn bán

24

Đánh giá tác động môi trường 24

Đánh giá rủi ro nghề nghiệp

25

Tốt nghiệp 25

Lập dự án kinh tế

26

Phân tích điều tra dân số và dữ liệu kinh tế

27

Trình diễn trong Kỹ thuật và Công nghệ-PTV

28

Đồ án tốt nghiệp

29

Tốt nghiệp

30

II.2.3.

Đặc điểm dân số và địa lý (50) Chuyên ngành Bản đồ-VT-GIS (50)

Đầu tiên

Sức khỏe Đầu tiên

Môi trường giáo dục cơ bản

2

Quy hoạch và quản lý thị trấn 2

3

Thống kê theo địa lý kinh tế xã hội 3

Quy hoạch và quản lý thị trấn

4

Phương pháp nghiên cứu trong địa lý dân cư – xã hội 4

Chính sách phát triển khu vực

5

Môi trường văn hóa Việt Nam và những vấn đề của gia đình Việt Nam hiện nay 5

Gói thống kê cho Khoa học xã hội (SPSS)

6

Khoa học Giao tiếp 6

Phương pháp nghiên cứu trong GIS

7

Phát triển cộng đồng 7
READ  Kỹ năng lập mẫu báo cáo công việc cần thiết cho dân văn phòng | Vieclam116.vn

Hiển thị thông tin bản đồ

số 8

Phân tích điều tra dân số và dữ liệu kinh tế số 8

Thu thập và xử lý bản đồ địa lý

9

Chính sách xã hội và các vấn đề an toàn công cộng 9

mười

Đánh giá nhân sự, tầm nhìn và chính sách mười Phân tích GIS

11

Lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực 11

Mô hình GIS nâng cao

thứ mười hai

Bản đồ cơ bản thứ mười hai

Chuỗi hình ảnh và thông tin

13

Giới và phát triển 13

14

Thiết kế và quản lý các dự án phát triển 14 Chương trình cơ bản

15

Phát triển nông nghiệp ở nông thôn 15

Phân tích và xây dựng phân tích dữ liệu từ xa

16

Con người, môi trường và sự phát triển 16 Phần mềm GIS 1

17

Bản đồ kinh tế Đông Nam Á 17 Phần mềm GIS 2

18

Luật và chính sách môi trường 18

Tạo và quản lý các dự án GIS

19

Đánh giá tác động cuộc sống cộng đồng 19

Sử dụng GIS & Đối tượng trong quản lý đô thị / môi trường

20

Chính trị 20

Hệ thống thông tin môi trường

21

Tốt nghiệp 21

GIS được sử dụng trong nghiên cứu thị trường

22

Ví dụ về các hình mẫu trong xã hội loài người – xã hội nói chung 22 Dự án đào tạo

23

Đồ án tốt nghiệp 23

Tốt nghiệp

24

Trình diễn trong Địa lý-VT-GIS

25

Đồ án tốt nghiệp

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_tagosition ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image: "min_min" resize_image: " 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_obile 0, "resize_mobile_ize_news", 0, resize_mobile_news: 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated, "setting_cache_show" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};